OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ing. Miroslava Prince
bydlištěm Dejvická 575/35, 160 00 Praha 6
identifikační číslo: 70772177
daňové identifikační číslo: CZ7001041685
pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.miroslavprinc.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Ing. Miroslava Prince, fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku od 17.8.2001 a podnikajícího na základě živnostenského oprávnění, bydlištěm Dejvická 575/35, Praha 6, IČ: 70772177, DIČ: CZ7001041685 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.miroslavprinc.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí tištěné knihy, knihy v elektronické podobě, audionahrávky, účast na seminářích pořádaných prodávajícím, a reklamní předměty jako například trička s potiskem či gumové náramky.

1.7. Službou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osobní konzultace uskutečněná ať už osobně, videohovorem nebo telefonicky, a také přístup do uživatelského účtu vyžadujícího registraci, kde kupující může číst články nebo zhlížet videa, která si dříve zakoupil (dále jen „placená videa“). Články a videa jsou autorským dílem prodávajícího a vztahuje se na ně ochrana podle autorského zákona. Jejich jakékoliv sdílení prostřednictvím sdílení přístupu do uživatelského účtu kupujícího, stahování do počítače, tabletu či telefonu kupujícího a jejich další šíření je zakázáno.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a služeb a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží nebo služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží či službě (objednávané zboží či službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
– způsobu úhrady kupní ceny zboží čí služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží či služby a
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“, “koupit” nebo „chci se zúčastnit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží či rozsah služby, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, jehož číslo bude kupujícímu sděleno v potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího“);
– bezhotovostně prostřednictvím platebního systému společnosti GOPAY s.r.o. (dále jen „platební systém GoPay“).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Kupní cena je splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží či služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího nebo realizací transakce v platebním systému GoPay.

4.5. Prodávající zboží, které je skladem, expeduje zpravidla do pěti (5) pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Kupujícímu, jenž není spotřebitelem, je v této lhůtě prodávajícím zasláno i zboží, které je digitálním obsahem, jenž není na hmotném nosiči, a rovněž je mu v této lhůtě prodávajícím i poskytnuta služba.

4.6. Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je kupující předem informován.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží nebo poskytnutí služeb kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží a služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží či služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, jenž nebyl dodán na hmotném nosiči, či jejímž předmětem je poskytnutí služby, může kupující odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření takové smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující ve výše uvedené lhůtě zaslat na kontaktní adresu prodávajícího nebo na kontaktní elektronickou adresu prodávajícího.

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, a o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.3. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno na kontaktní adresu prodávajícího do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury, byly-li vystaveny, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu kupujícího.

5.5. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

5.6. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.7. Prodávající vrátí kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.9. Do doby převzetí zboží či zahájení využívání služby kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.10. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně zboží či služby. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

5.11. V případě služby placených videí bude po odstoupení od smlouvy kupujícímu znemožněn přístup do uživatelského účtu umožňujícího shlížet placená videa anebo mu bude jinak znemožněna možnost videa shlížet.

5.12. Je-li společně se zbožím či službou poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽEB

6.1. Způsob doručení zboží či služeb určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob doručení smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem doručení.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

6.6. Dodáním zboží či služeb podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží či služeb kupujícímu v souladu s kupní smlouvou.

6.7. V případě placených videí, která jsou kupujícímu přístupná na základě registrace do uživatelského účtu, se dodáním služby podle těchto obchodních podmínek rozumí odeslání informačního emailu na elektronickou adresu kupujícího, které proběhne co nejdříve po připsání platby na účet prodávajícího nebo zaevidování platby v platebním systému GoPay. Informační email bude obsahovat informaci o uvolnění přístupu k videím, která si kupující na základě objednávky zakoupil.

6.8. Kupující získá přístup k placeným videím neomezeně za předpokladu, že bude dodržovat tyto obchodní podmínky, zejména ustanovení o nesposkytování přístupu k uživatelskému účtu kupujícího třetím osobám, nešíření videí a dodržování autorských práv.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží či služba při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží či služby a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží či služba hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží či služba tohoto druhu obvykle používá,
– zboží či služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je zboží či služba v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
– zboží či služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující zasláním zprávy popisující podstatu vady na elektronickou adresu prodávajícího.

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a služeb a uplatnění nároků ze záruky za jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li kupujícím spotřebitel, zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zakoupené zboží nebo poskytovaná služba je ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že zboží nebo služba odpovídá jejich popisu, službu poskytuje osoba v popisu služby uvedená, a že služba je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

8.3. U veškerého zboží prodávaného prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží kupujícím.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Není-li kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost poskytována.

8.5. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zboží používáno zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné. U odstranitelné vady má kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.6. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

8.7. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.

8.8. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví prodávající písemné potvrzení.

8.9. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady.

8.10. V případě sporné reklamace rozhodne prodávající o jejím přijetí do tří (3) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.11. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.

8.12. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

  • Informování prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
  • Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) na adresu pro doručování prodávajícího, či doručení reklamovaného zboží, které je digitálním obsahem, jenž nebyl dodán na hmotném nosiči anebo oznámení o reklamaci poskytované služby na kontaktní elektronickou adresu prodávajícího. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží či oznámení o reklamaci služby je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či služby fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží či služby, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nic z výše uvedeného nebrání pozitivnímu vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

8.13. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží či ke službě zaplacením celé kupní ceny zboží či služby.

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně textů a fotografií nabízeného zboží), a zejména placená videa tvořící službu, jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení a videa nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu a službu.

9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu či provoz služby. Webové rozhraní obchodu a zejména část přístupnou po registraci do uživatelského účtu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4. Kupující je povinen při užívání služeb, zejména shlížení placených videí zpřístupněných po registraci do uživatelského účtu, dodržovat povinnosti stanovené těmito obchodními podmínkami a právními předpisy upravujícími autorská díla. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

9.5. Kupující je oprávněn veškerá placená videa užívat výhradně pro svou osobní potřebu. Kupující také není oprávněn placená videa stahovat do svého počítače, tabletu či telefonu, ani je jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z nich kopie, výstřižky a jinak s nimi nakládat v rozporu s autorskými právy nebo jinými právními předpisy.

9.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00060113.

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

10.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na elektronickou adresu prodávajícího.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Oba souhlasy mohou být kupujícím odvolány prostřednictvím zaslání zprávy na kontaktní elektronickou adresu prodávajícího.

10.11. Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru nazvaného „cookies“. Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač, tablet či telefon. Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: Dejvická 575/35, 160 00 Praha 6
Adresa elektronické pošty: princ@miroslavprinc.cz
Telefon: +420-720 562 512

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20. prosince 2017.

PDF dokument ke stažení: OBCHODNÍ PODMÍNKY MP 20171220